Neautomatinių ir automatinių svarstyklių patikra

Neautomatinių ir automatinių svarstyklių patikra

AB “Vilniaus metrologijos centras” atlieka neautomatinių svarstyklių pirminę patikrą (atitikties įvertinimą) pagal Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. Direktyvą 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo.

AB “Vilniaus metrologijos centras” atlieka automatinių pavienių produktų svarstyklių, automatinių fasavimo pagal masę svarstyklių, pertraukiamo ir nepertraukiamo veikimo sumuojamųjų svarstyklių pirminę patikrą (atitikties įvertinimą) pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. Direktyvą 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo reikalavimus.

Neautomatinių ir automatinių svarstyklių atitikties įvertinimo veikla yra akredituota EN ISO/IEC 17020 standarto atitikčiai.

Apie AB “Vilniaus metrologijos centras” paskyrimą atlikti neautomatinių ir automatinių svarstyklių atitikties įvertinimo veiklą buvo pranešta Europos komisijai, ES valstybėms narėms ir ELPA valstybėms (EEE narėms). Ši veikla turi notifikuotos (paskelbtosios) veiklos statusą, rezultatai yra pripažįstami Europos ekonominėje erdvėje.

AB “Vilniaus metrologijos centras” Notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris Europos komisijos informacinėje sistemoje NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) – 1398.

Notifikavimas pagal 2014 31 ES Direktyvą
Notifikavimas pagal 2014 32 ES Direktyvą