AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“ SKELBIA NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ

2017-07-17

AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKA

Skelbiama akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (toliau – VMC), įmonės kodas 120229395, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius, trijų nepriklausomų valdybos narių, turinčių skirtingas kompetencijas – finansų, strateginio valdymo ir ūkio šakos, kurioje veikia VMC, – atranka.

Atrankos būdas – pokalbis

Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į valdybos narius, – 4 metai.

Bendrieji reikalavimai valdybos nariams:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso VMC arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Specialieji reikalavimai valdybos nariams:
1. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio kompetenciją, finansų (finansų valdymo, finansų ir analizės ar audito) srityje vietą, asmuo turi turėti 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirties arba aukštąjį finansų arba audito srities išsilavinimą;
2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio ūkio šakos, kurioje veikia VMC žinių, vietą asmuo turi turėti darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo šioje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirties arba aukštąjį atitinkamos srities ir krypties išsilavinimą, susijusį su šia ūkio šaka, vadovaujamojo darbo patirties, lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;
3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio strateginio valdymo kompetenciją, vietą asmuo turi turėti 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu arba darbo juridinio asmens struktūrinio padalinio, atsakingo už strateginį valdymą, patirties.

Kiti reikalavimai:
1. neturėti interesų konflikto, atliekamos funkcijos negali būti susijusios su ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia VMC, politikos formavimu;
2. kandidatas negali būti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas;
3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti VMC ir susijusios bendrovės vadovu, darbuotoju ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat neturi būti gavęs per paskutinius 3 metus atlyginimo iš VMC, kur pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
4. per paskutinius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su VMC, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys;
5. kandidatas neturi būti ėjęs VMC, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
6. kandidatas neturi būti Ūkio ministerijos, kuri yra VMC, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja, akcijų valdytojas, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
7. kandidatas negali būti VMC kolegialaus organo nariu, jei jis yra trijų ir daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;
8. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atliko VMC auditą, partneriu, akcininku, vadovu, audito įmonės kolegialaus organo nariu ar darbuotoju.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (pridedama KANDIDATO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA);
2. gyvenimo aprašymas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka bendruosius, specialiuosius ir kitus reikalavimus.

Dokumentų pateikimas ir dokumentų priėmimo terminas:
Kandidatas dokumentus gali pateikti asmeniškai VMC, Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius, 208 kab.), išsiųsti paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba elektroniniu paštu vmc@vmc.lt iki 2017 m. rugpjūčio 6 dienos.

Kontaktiniai asmenys:
Kontaktinis asmuo Rimtautė Saulėnaitė, tel. +370 5 2164209, mob. tel. +370 650 63497, el. paštas: r.saulenaite@vmc.lt (jos nesant Rosita Labutienė, tel. 8 647 31 753).

Kandidatai į VMC nepriklausomus valdybos narius bus parenkami Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.