Akredituota veikla

AB ”Vilniaus metrologijos centras” laboratorijos vykdo akredituotas kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklas.

Akredituotos įstaigos statusas reiškia, kad Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras reguliariai, nepriklausomai bei objektyviai vertina AB ”Vilniaus metrologijos centras” kompetenciją bei veiklos procedūras, o įstaiga atitinka jos veiklai taikomus reikalavimus ir yra kompetentinga atlikti atitikties įvertinimo procedūras, kurioms yra akredituota.

AB ”Vilniaus metrologijos centras” kalibravimo ir bandymų veiklos yra akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai, kontrolės veikla yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ atitikčiai.

Tinkamas pripažintų nacionalinių ar tarptautinių standartų taikymas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir visuomenei pasitikėti AB ”Vilniaus metrologijos centras” kalibravimo, bandymų ir kontrolės veiklos rezultatais.

Aktuali bandymų sritis
AB „Vilniaus metrologijos centras“ kalibravimo veiklos akreditavimo sritis
AB „Vilniaus metrologijos centras“ kontrolės įstaigos akreditavimo sritys